Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Martin Bacquaert. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht op info@entre-deux-monts.be

Welke gegevens verwerken we?

- Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website (naam, e-mail, telefoon) www.entre-deux-monts.be. Dit gebeurt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier. Deze gegevens worden op onze beveiligde server. Hiervan worden enkel cloud backups gemaakt, dit ter bevordering van de veiligheid. Alle verbindingen naar onze servers zijn beveiligd met een SSL-verbinding. Alle wachtwoorden worden bij ons veilig opgeslagen.
- Gegevens van onze klanten bij de aankoop van een product op Entre-Deux-Monts.be (naam, e-mail, telefoon, adres, BTW nummer). Facturatiegegevens worden verwerkt met software die volledig GDPR-compliant is.
- Entre-Deux-Monts.be heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met maildienst Mailchimp in functie van het versturen van nieuwsbrieven.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Entre-Deux-Monts verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de sites te garanderen. Deze informatie kan door Entre-Deux-Monts gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de websites Entre-Deux-Monts.be worden automatisch geanonimiseerd en kan Entre-Deux-Monts niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren indien nodig.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Onze gegevens zijn van buitenaf niet toegankelijk en worden beschermd. Van deze gegevens maken we regelmatig een backup die enkel voor onszelf toegankelijk is.

Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens?

Onder de GDPR dient Entre-Deux-Monts elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de werking van Entre-Deux-Monts kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.

Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

Entre-Deux-Monts verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Hoe bepaalt u als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Klanten van Entre-Deux-Monts in de hoedanigheid van hun bedrijf hebben in principe geen zeggenschap over wat wij met hun bedrijfsgegevens doen. Bij commerciële e-mails bestaat wel steeds de mogelijkheid tot uitschrijven. Voor vragen mag u ons steeds contacteren.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u te allen tijd recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via telefoon of e-mail.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden maximaal 5 jaar bijgehouden. Gegevens van klanten mogen we blijven behouden, want deze vallen niet onder de GDPR. Gegevens in legale en historische documenten mogen wij blijven behouden zolang Entre-Deux-Monts bestaat.

Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?

Entre-Deux-Monts maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) op de website van Entre-Deux-Monts om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Cookies en wat ze voor u doen

Cookies worden vaak nogal stiefmoederlijk behandeld. In de meeste gevallen vervullen ze een duidelijke functie. Het zijn kleine stukjes onzichtbare en verborgen tekst die op uw toestel (computer, tablet, smartphone) geplaatst worden en een bepaald doel hebben. Op onze website dienen ze uitsluitend om u een betere surfervaring te bieden.

Met onze cookies:

  • werkt onze website zoals het hoort
  • is de snelheid en veiligheid van onze website optimaal
  • verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van onze website
  • kunnen we onze marketing efficiënter inzetten in uw voordeel


Wat onze cookies NIET doen:

  • zonder uw toestemming persoonlijke of gevoelige informatie verzamelen. De informatie in de cookies worden automatisch geanonimiseerd en zijn dus niet bruikbaar om u te identificeren of te contacteren.
  • uw data doorspelen naar derden
  • verkoopcommissies betalen

Onze cookies dienen dus de functionaliteit van onze website en verzamelen analysegegevens (Google Analytics) over hoe bezoekers zich gedragen op onze website.

Hoe doe ik ze weg? Of toch maar toelaten?
U kunt niet kiezen ze niet toe te laten, tenzij u onze website verlaat.
U kunt in uw browser settings wel cookies uitschakelen in uw instellingen. Veel websites maken echter gebruik van cookies die bijvoorbeeld online betalingen veiliger maken, uw inloggegevens bijhouden, of die er voor zorgen dat een YouTube video afgespeeld kan worden.

Uw toestemming
De informatie die we verzamelen met cookies wordt automatische geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat wij die informatie nooit kunnen gebruiken om u te identificeren of te contacteren. Daarom stelt de wet dat wij hiervoor geen toestemming nodig hebben om deze cookies te gebruiken.

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes, facturen en aanbiedingen van ENTRE-DEUX-MONTS aan de Klant en op alle overeenkomsten tussen ENTRE-DEUX-MONTS en de Klant. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van Derden uitgaan, ook indien ENTRE-DEUX-MONTS deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd.Het aanvaarden van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden dewelke de Klant erkent gelezen en aanvaard te hebben.Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken na schriftelijke bevestiging door ENTRE-DEUX-MONTS. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.Indien door een gerechtelijke uitspraak een van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

Levering

Iedere bestelling is slechts geldig na aanvaarding door ENTRE-DEUX-MONTS. De factuur geldt als bewijs van aanvaarding van de bestelling. ENTRE-DEUX-MONTS kan altijd weigeren één of meerdere leveringen uit te voeren wanneer de Klant één van zijn verplichtingen ten aanzien van ENTRE-DEUX-MONTS niet nakomt, ondermeer inzake betaling.

Klachten

Onder voorbehoud van wat hierna in verband met de terugzending van koopwaar van gebrekkige kwaliteit wordt bepaald, moeten alle klachten over kwaliteit, hoeveelheid en de prijs van de koopwaar binnen de acht dagen na levering aan de verkoper via aangetekend schrijven worden meegedeeld. Klachten vormen in geen geval een geldige reden om de leveringsnota of factuur niet te betalen. Voor de goederen van gebrekkige kwaliteit worden volgende regels toegepast : - zij kunnen maar worden terugbetaald wanneer zij binnen de 30 dagen na de leveringsdatum werden teruggestuurd en voor zover de verkoper voor het gebrek aansprakelijk is ; - omtrent de flessenbreuk neemt de verkoper slechts de breuk van de flessen te zijnen laste zo deze bij de levering op tegenspraak werd vastgesteld. In afwijking van het voormelde, zal ENTRE-DEUX-MONTS de aankoop van een fles met kurksmaak crediteren, indien de Klant onmiddellijk na vaststelling van de kurksmaak de fles afsluit en deze binnen de 48 uren na vaststelling in nog gevulde toestand aan ENTRE-DEUX-MONTS terugbezorgt. Deze garantie betreffende kurksmaak geldt tot 12 maanden na aankoop. Bewijs van aankoop dient door de klant te worden aangetoond.

Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op leveringsnota en/of factuur, zijn deze contant betaalbaar bij ontvangst zonder korting. Kosten zijn ten laste van de Klant.In geval van niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn van 1% per maand vanaf de vervaldag, verhoogd met een vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van € 25,00 voor invorderingskosten (administratie-, aanmaning-, dossier- en boekhoudkosten). Iedere betaling strekt primair tot voldoening van de verschuldigde schadevergoeding en verwijlinteresten en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering. ENTRE-DEUX-MONTS zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van ENTRE-DEUX-MONTS om nakoming en/of schadevergoeding van de Klant te vorderen. Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs van niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.ENTRE-DEUX-MONTS is de overeengekomen korting slechts verschuldigd op de prijs van de gedane en betaalde aankopen. Bovendien is ENTRE-DEUX-MONTS deze kortingen niet verschuldigd wanneer de Klant eender welke verplichting ten overstaan van ENTRE-DEUX-MONTS niet nakomt, onder meer inzake betaling.Wanneer ENTRE-DEUX-MONTS toestaat dat van deze regels wordt afgeweken, moet dit worden beschouwd als een tegemoetkoming waaraan hij altijd een einde kan stellen.

Verpakkingen en diverse

Het gewaarborgde materiaal, publiciteitsmateriaal en glazen die door ENTRE-DEUX-MONTS geleverd zijn, blijven zijn eigendom.De som die de Klant als waarborg betaalt, vertegenwoordigd slechts een gedeelte van de waarde van de in bewaring gegeven verpakking.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van de geleverde goederen gaat pas over na volledige betaling van zowel hoofdbedrag als rente, schadebeding en kosten. De Klant zal de niet-betaalde producten niet mogen verkopen, in bruikleen geven, in bewaring geven, vervreemden of op welke manier dan ook alvorens de producten betaald zijn.ENTRE-DEUX-MONTS kan derhalve de goederen zonder ingebrekestelling terugnemen.De Klant verbindt er zicht toe belanghebbenden te verwittigen dat de aangekochte goederen werden aangekocht met een clausule van eigendomsvoorbehoud.

Overmacht

ENTRE-DEUX-MONTS heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mee te delen en zonder dat ENTRE-DEUX-MONTS gehouden is tot enige schadevergoeding.

Bevoegdheid van Rechtbanken

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen ENTRE-DEUX-MONTS en de Klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of overeenkomsten gesloten tussen ENTRE-DEUX-MONTS de Klant, vallen onder uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Ieper.